top of page

Mapovanie stromovej zelene

Mapovanie intravilánu zelene, stromov, sa stáva súčasťou práce mnohých krajinných architektov s doplneným školením v arboristike, alebo spolupracujúcim s arboristom. Tieto informácie o existujúcom stave a polohe stromov, vegetácie zaznemenané v pláne a správe slúži okrem aj na posúdenie a schválenie návrhov na výstavbu prístavieb k domom, ciest, parkovísk, ihrísk a nových sídlisk. Tieto dokumenty sú podkladmi pre miestne úrady, ktoré rozhodujú o schválení zámeru.

bottom of page