top of page

Parčíky pri výstavbe nových rodinných domov

Krajinná architektúra má vo svojej tvorbe hlavne verejné priestory, usporiadanie exteriéru a je prepojená s prácou urbanistu, architekta. Často sa profesionály z jednotlivých odborou stretávajú pri riešení projektov novej výstavby miest, obcí, obnovy námestí, revitalizácie postindustriálnej časti krajiny. Rozsah nie je obmedzený mierkou.

Takýmto príkladom môže byť návrh parčíkov v novovybudovanej domovej výstavbe v obci na vidieku, ktorá má dobré prepojenie s blízkymi mestami.Mala voľné zadanie pre vytvorenie priestorov na aktívnu rekreáciu spoločných priestorov, pre hru, cvičenie, prechádzky, posedenie v tráve.

Boli navrhnuté so zameraním na kombináciu nízkoúdržbových krov, trvalkových záhonov, okrasných tráv, lúčnych porastov podporujúcich voľnežijúce druhy rastlín a živočíchov, druhovobohatých trávnych porastov obklopených živými plotmi a stromami.

Kvalitné parkové vybavenie - mobiliár ako lavičky, koše, priepustné pevné povrchy a chodníky dotvárajú funkčnosť priestoru pre rekreáciu miestnych obyvateľov, umožňujú stretnutie susedov, komunity. Menšie parky, uličná zeleň predstavujú prvú zelenú scenériu najbližšie k domovu, ktorá prinášajú pre obyvateľov kontakt s prírodným prostredím.

Návrhy prechádzajú konzultáciami s mnohými odborníkmi a zahrnutím pripomienok do finálneho plánu, ktorý sa schvaľuje miestnym oddelením územného plánovania. Proces môže byť niekoľkoročný aspoň v podmienkach Veľkej Británie a pôvodný koncept sa často vytratí ak sa nevymedzia klientom- developerom.

bottom of page