top of page

Ako zabrániť nadmernému odtoku vody

So zvyšujúcou sa frekvenciou intenzívnych zrážok a následného odtoku vody vo svahovitých územiach dochádza k lokálnemu zaplaveniu. Po dlhodobo suchom období poľnohospodárska pôda vrátane trávnatých porastov nie je schopná absorbovať vodu v dostatočnj kapacite a povrchový odtok vody je tak väčší a môže so sebou niesť aj ornú pôdu.

Svahy sú vo väčšom ohrození pôdnou eróziou Zvyšuje sa pravdepodobnosť rýchleho odtekania vody do nižšie položených oblastí, zaplavuje budovy, záhrady a vedie k pretečeniu kanalizácie.

Zmena klímy ovplyvňuje aj mierne pásmo a extrémne suchá vystriedané extrémnymi zrážkami budú pravdepodobne častejšie.

 

Koncepčný projekt je určený ako možné riešenie problému s lokálnymi záplavami po intenzívnych zrážkach. Lokalita je súvislý pozemok na svahu využívanom hlavne ako trávnatá plocha alebo orná pôda pre plodiny udržiavané miestnymi poľnohospodármi. Je v priamom susedstve súkromných záhrad, domov a menších polí. Orané sú prevažne v smere svahu, čím sa odtok vody urýchľuje.

Záhrady, budovy a cesty v spodnej časti svahu trpia hromadením vody najmä počas intenzívnych jesenných dažďoch alebo  topenia snehu. ​

Návrh sa zaoberá súvislou väčšou plochou poľnohospodárskej pôdy a jej zmenou využitia s realizáciou vodozádržných pásov (ang. swales) vedených po vrstevniciach. Tie prebytok povrchovej vody zachytia a pomaly vsiaknu do pôdy. Navrhovaná vegetácia je trvalý stromový porast, buď s čisto  lesnými druhmi alebo ako kombinácia lesnej vegetácie s ovocným sadom. Uvedená metóda nazývaná aj agrolesníctvo má pozitívny vplyv na pôdu na niekoľkých úrovniach:

  1. Udržuje pôdu na mieste a zabraňuje erózii po intenzívnych dažďoch

  2. Vyššia vegetácia stromov si bude môcť vytvárať časom vlastnú mulčovaciu vrstvu, ktorá pomáha zadržiavať viac vody.

  3. Poskytuje ekologickú hodnotu – ako biotop pre malé lesné druhy, vtáky, hmyz, rastliny, huby atď. a zachytáva oxid uhličitý, produkuje kyslík a potravu pre voľne žijúce živočíchy.

  4. Môže byť použitý po dosiahnutí potrebnej veľkosti ako potenciálny zdroj dreva pre budúcnosť

  5. Použitie ovocných druhov, buď na okrajoch malých lesných porastov alebo v samostatnom sade, má dodatočný prínos ovocia a orechov, ktoré môže farma/družstvo komerčne využiť.

Vodozádržné rigoly/ pásy majú za úlohu pomôcť zachytiť rýchlo tečúcu povrchovú vodu, keď pôda nie je schopná absorbovať veľké množstvo zrážok. Sú to zvyčajne priehlbiny v teréne, sú buď porastené trávou, alebo vyplnené štrkom, pórovitým materiálom, ktorý vypĺňa priehlbinu  na dne. Tieto retenčné úpravy terénu budú rozhodujúce v budúcnosti pri predchádzaní erózii pôdy aj na poliach, kde rastú jednoročné rastliny a trávnaté porasty. Sú hlavnou technickou prevenciou zaplavenia nižších častí krajiny s okamžitým účinkom a úsporou nákladov na odškodnenie zaplavených súkromných pozemkov či škodách na infraštruktúre

Krajinná architektúra a inžinierstvo sú profesie, ktoré ponúkajú riešenia pre mnohé rozvíjajúce sa problémy v súvislosti so zmenou klímy, ak sa bude aplikovať aj vo väčšej mierke než úpravu plôch pre súkromné a komerčné exteriéry. Je to odbor, ktorý má ekologické súvislosti vo svojom programe a spolupracuje s odborníkmi v špecializovaných odvetviach pre docielenie optimálneho riešenia a managementu krajiny.

bottom of page